ﭜږّ ٱڵـۅٱڵـﮂﯾ̃ن ...

  1. ڄۚــۏڪــﯡڧ

    ﭜږّ ٱڵـۅٱڵـﮂﯾ̃ن ...

    بٍّسَّمِّ آلِّلِّهِّ رِحَّمِّنِّ آلِّرِحَّيِّمِّ بٍّرِ آلِّوٍّآلِّدٍّيِّنِّ مِّنِّ آعَّظِّمِّ آلِّآعَّمِّآلِّ آلِّىِّ تٍّثٍّآبٍّ عَّلِّيِّهِّآ حَّيِّثٍّ وٍّصِّآنِّآ آلِّلِّهِّ تٍّعَّآلِّىِّ فٍّىِّ ﮝتٍّآبٍّهِّ آلِّﮝرِيِّمِّ عَّلِّىِّ بٍّرِهِّمِّآ وٍّرِسَّوٍّلِّهِّ آلِّﮝرِيِّمِّ...
Top