ﭜږّ ٱڵـۅٱڵـﮂﯾ̃ن ...

  1. ه

    ﭜږّ ٱڵـۅٱڵـﮂﯾ̃ن ...

    بٍّسَّمِّ آلِّلِّهِّ رِحَّمِّنِّ آلِّرِحَّيِّمِّ بٍّرِ آلِّوٍّآلِّدٍّيِّنِّ مِّنِّ آعَّظِّمِّ آلِّآعَّمِّآلِّ آلِّىِّ تٍّثٍّآبٍّ عَّلِّيِّهِّآ حَّيِّثٍّ وٍّصِّآنِّآ آلِّلِّهِّ تٍّعَّآلِّىِّ فٍّىِّ ﮝتٍّآبٍّهِّ آلِّﮝرِيِّمِّ عَّلِّىِّ بٍّرِهِّمِّآ وٍّرِسَّوٍّلِّهِّ آلِّﮝرِيِّمِّ...
العودة
Top